Köpenhamns historia

Köpenhamns stad har anor från år 1000. Från början var Köpenhamn en liten handelsby under namnet Havn (på svenska Hamn), men dess centrala placering i dåtidens danska rike (som inkluderade Skåne, Halland och Blekinge) gjorde att byn ökade i betydelse. Köpenhamn stad grundades 1167 då byn växte till en köpstad (på svenska Köping), därav kommer namnet Købmannehavn eller København.

1479 grundades Köpenhamns universitet, Danmarks äldsta och Nordens näst äldsta universitet. Två år efter grundandet av Uppsala universitet, som är det äldsta.

Stockholm Köpenhamn - Köpenhamn anno 1650.

Köpenhamns stad fick officiell huvudstadsstatus först 1536 när denna officiellt överfördes dit från Roskilde.

Ett initialt hårt slag mot Köpenhamn blev Freden i Roskilde 1658. Från att ha legat centralt placerat i det danska riket låg helt plötsligt fiendelandet Sverige inom skotthåll från huvudstaden. 1658-1659 belägrades staden av den svenske kungen Karl X Gustavs trupper som också genomförde en misslyckad stormning där de svenska trupperna tappade orienteringen.

Köpenhamns stadsplan är till stor del ett verk av Christian IV. Allt brann ned vid två tillfällen, 1728 och 1795. Staden blev även bombarderad av engelska flottan 1807 för att danskarna inte ville gå in i Napoleonkriget på engelsmännens sida. Danskarna ville vara neutrala, men engelsmännen fruktade att de skulle alliera sig med Frankrike och genomförde därför vad som anses vara den första terrorbombningen av civila i historien.

Stockholm Köpenhamn - Köpenhamn anno 1728.

På 1800-talet blev Köpenhamn centrum för industrialiseringen av Danmark. Här verkade under tidigt 1800-tal Søren Kierkegaard och H C Andersen i en tid då liberalismen gjorde sitt intåg i samhällsdebatten. En annan stor händelse vid denna tid var att Köpenhamns stadsmurar som funnits sedan medeltiden revs och ersattes av grönytor och stadsbebyggelse. Idag ingår en bit av gamla vallgraven i nöjesparken Tivolis sjöar och områden.

För att möta hotet från en kommande tysk invasion byggdes under slutet av 1800-talet, trots starkt motstånd från liberalt håll, närmast hot om inbördeskrig, stora befästningsvallar väster om Köpenhamn kallat Vestvolden. Den var komplett utrustad med egen järnväg, kanontorn etc efter tidens befästningsteknik. Detta ledde till att stadsplaneringen i hög grad gick ut på att bygga täta, kompakta kvarter för att få plats med så mycket människor som möjligt innanför vallarna. Nya utvecklade krigsstrategier och teknisk utveckling gjorde dock att Vestvolden var föråldrad redan innan Första världskriget och hela anläggningssystemet togs successivt ur bruk under 1920-talet.

Under andra världskriget ockuperades Köpenhamn den 9 april 1940 av influgna tyska trupper som landade på Kastrup. Staden befriades först i maj 1945. Staden skonades relativt väl bortsett från ett par sprängattentat och flygbombningar riktade mot tyskarnas krigsindustri.